کیفیت آب شرب را چگونه ارزیابی می کنید؟

کیفیت آب شرب را چگونه ارزیابی می کنید؟

تا چه حد از فشار آب در روستا ها رضایت دارید؟

تا چه حد از فشار آب در روستا ها رضایت دارید؟

کمترین هزینه پرداختی شما بابت کدامیک از خدمات عمومی زیر است؟

کمترین هزینه پرداختی شما بابت کدامیک از خدمات عمومی زیر است؟


کد امنیتی را وارد کنید